ကုန္စည္တြင္ ရရိွႏိုင္ေသာ service မ်ား

ကားစင္းလံုး အငွားဝန္ေဆာင္မႈ႔
 • ကားေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကားအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ခရီးအကြာအေဝးေပၚမူတည္ျပီး ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။
 • ကားစင္းလံုးငွားရာတြင္ service ၂ မ်ိဳး ရွိပါသည္
 •   ေနရာ တစ္ခု မွ တစ္ခုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ( ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း သို႔ ရန္ကုန္မွ နယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔)
 • ေနရာ တစ္ခု မွ တစ္ခုထပ္ပိုေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ( ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားသာ)
 • ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ ရရိွႏိုင္ေသာ အၿခား၀န္ဆာင္မွဳ့မ်ားမွာ
 • ေငြေကာက္ေပးျခင္း
 • လက္ခံေဘာင္ခ်ာ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးျခင္း
 • ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ရမည့္ေနရာအလိုက္ စီမံထုပ္ပိုးေပးျခင္း
 • ကကုန္အာမခံ ထားရိွႏိုင္ျခင္း
 • အကူလုပ္သား ရရိွႏိုင္ျခင္း
 • စံုလင္ေသာ ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔တကြ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း
 • ကုန္စည္မွ service ကို မနက္ ၇ နာရီ မွ ညေန ၇ နာရီ (တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔အထိ) ရရိွႏိုင္ပါသည္။
ကားစင္းလံုးၿပည့္ မဌားလုိသူမ်ားအတြက္
 • ဝန္ေဆာင္မႈ႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ နဲ႔ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ျပီး ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။
 • ေနရာတစ္ခု မွ တစ္ခုထက္ ပိုေသာ ေနရာမ်ားအထိ ဌားရမ္းႏိုင္ပါသည္။
 • ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈအျပင္ ရရိွႏိုင္ေသာ service မ်ားမွာ
 • ေငြေကာက္ေပးျခင္း
 • လက္ခံေဘာင္ခ်ာ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးျခင္း
 • ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ရမည့္ေနရာအလိုက္ စီမံထုပ္ပိုးေပးျခင္း
 • အကူလုပ္သား ရရိွႏိုင္ျခင္း
 • ကုန္စည္မွ service ကို မနက္ ၇ နာရီ မွ ညေန ၇ နာရီ (တနလၤာေန႔ မွ စေနေန႔ အထိ) ရရိွႏိုင္ပါသည္။